Regulations


1. Składanie zamówień.


Aby zamówić dowolny produkt dostępny w naszym sklepie internetowym https://www.rezaw-plast.pl należy założyć konto podając przy tym swoje dane osobowe, które są niezbędne do weryfikacji zamówienia oraz do późniejszej jego realizacji. Po zapoznaniu się z opisem produktu wybraną pozycję lub grupę produktów należy dodać do koszyka. Aby zlecenie zostało zrealizowane Sprzedawca skontaktuje się z Państwem za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uważa się moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza danych osobowych lub gdy dane te będą niekompletne.


2. Dostawa.


Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wpływu należności na nasze konto. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia realizacji dostawy za zgodą Klienta. Precyzyjny czas realizacji zamówienia zostanie określony przez Sprzedawcę w chwili potwierdzania przez niego zamówienia.


3. Bezpieczeństwo przesyłki.


Produkty, które zostaną zamówione będą doręczone bezpośrednio pod wskazany przez Państwo adres przez sprawdzoną firmę kurierską. Dzięki temu mogą być Państwo pewni, iż zakupiony towar dotrze do celu bez przeszkód. Każdy zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu, chroniącym produkt w czasie transportu. Uwaga ! Po pokwitowaniu przesyłki każdy klient ma prawo, w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, otworzyć otrzymaną paczkę by sprawdzić zawartość (kompletność, zgodność z zamówieniem oraz jej stan). W razie niezgodności należy sporządzić protokół, wskazać w nim nieprawidłowości i złożyć podpisy (odbiorca i doręczyciel, ewentualny świadek).


4. Koszty przesyłki.


Koszt przesyłki przy zamówieniu detalicznym o wartości brutto powyżej 400 zł ponosi sklep https://www.rezaw-plast.pl . Przy kwocie zamówienia mniejszej niż 400 zł brutto koszt przesyłki w wysokości:przedpłata - 18,00 zł; pobranie 25 zł (DPD) ponosi odbiorca (zamawiający).


Powyższe koszty dotyczą wyłącznie dostaw na terenie Polski. W celu uzyskania informacji o kosztach dostawy przesyłek zagranicznych prosimy o złożenie zapytania na adres e-mail: biuro@rezaw-plast.pl


5. Warunki płatności.


W momencie składania zamówienia Klient po zatwierdzeniu złożonego zamówienia i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez REZAW-PLAST wpłaca obliczoną kwotę na konto:


NUMER KONTA


zamówiony towar zostaje wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto: Alior Bank 96249000050000460034420797


6. Jakość produktów.


Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym https://www.rezaw-plast.pl produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe, objęte gwarancją - 2 lata.


7. Ceny produktów.


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy okazji prowadzenia tradycyjnej formy sprzedaży dajemy Państwu gwarancję pełnej satysfakcji i niskich cen.


8. Warunki gwarancji W OKRESIE EKSPLOATACJI.


Wszystkie produkty w sklepie https://www.rezaw-plast.pl posiadają gwarancję – 2 lata. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura), który należy okazać. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.


9. Zwroty


Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r) klient ma prawo do zwrotu kupionego towaru w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki, bez względu na przyczynę. Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:

 • nie nosi śladów użytkowania
 • nie posiada wad i zniszczeń, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji
 • towar znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu

Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon fiskalny, faktura VAT). Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wartości produktu w ciągu 7 dni, przelewem, na konto wskazane przez Kupującego. Kwota podlegająca zwrotowi to należność z faktury otrzymanej wraz z zamówionym towarem. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Zwracany towar klient odsyła również na własny koszt.


10. Ochrona danych osobowych.


Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez Sprzedawcę w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Dane korespondencyjne wykorzystamy również do prowadzenia ewidencji klientów i rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu https://www.rezaw-plast.pl . Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane przez REZAW-PLAST osobom trzecim. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. UWAGA! Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów REZAW-PLAST.


11. Odpowiedzialność Sprzedawcy.


Całą odpowiedzialność za działanie sklepu https://www.rezaw-plast.pl ponosi:


REZAW-PLAST Ryszard Zawół,

ul. Leśna 46,

05-083 Zaborów

NIP 529 001 04 16

REGON 010585493

nr konta: Alior Bank 96249000050000460034420797


REZAW-PLAST

ul. Leśna 46 05-083 Zaborów


Odpowiedzialność REZAW-PLAST jest ograniczona do odpowiedzialności za towar, czyli: w wypadku dostarczenia uszkodzonego (uszkodzenia powstałe w transporcie) lub niezgodnego z zamówieniem produktu/produktów REZAW-PLAST zobowiązuje się do ich wymiany na nowe. REZAW-PLAST nie odpowiada za szkody pośrednie związane z opóźnieniem w dostawie lub niemożliwością dostarczenia zamówionego towaru.

Go up

Privacy policy


Uprzejmie informujemy, iż:
Firma REZAW-PLAST Ryszard Zawół z siedzibą w 05-083 Zaborowie ul. Leśna 46
przetwarza następujący zakres Państwa danych pozyskanych w celu realizacji Państwa zamówień.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: REZAW-PLAST Ryszard Zawół ul. Leśna 46 REGON: 010585493 NIP: 529-001-04-16


Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzanych danych można uzyskać kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: biuro@rezaw-plast.pl
 • listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: REZAW-PLAST Ryszard Zawół ul. Leśna 46, 05-083 Zaborów


Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Przetwarzamy te dane, które zostały podane nam dobrowolnie przez Odbiorców – również przedstawicieli Odbiorców (niepodanie danych uniemożliwi realizację oferty / zamówienia / umowy / zlecenia) oraz pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, na przykład Krajowego Rejestru Sądowego i wykorzystujemy je do sfinalizowania umowy lub zlecenia sprzedaży między Stronami, tworzenia statystyk, analiz i zestawień, oraz kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby obsługi Państwa umów / zleceń np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, transportowo – logistyczne, informatyczne, prawne, księgowe. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
Dane Państwa będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa – z reguły 10 lat od momentu, w którym operacje, transakcje sprzedażowe zostały ostatecznie rozliczone, a także od ustania wszelkiej gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia.Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
 • przenoszenia Państwa danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Go up